You are here

कोभिड-१९ महामारीको अवस्थामा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम

कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) महामारीको अवस्थामा लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि सन्देश